busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 64906

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (66)
     

-LarryOrast (2020-10-15 12:03:36)

Микроскоп Стоматологический WRAYMER MS-1500D Производство Япония. Максимальная комплектация. VARIO Фокус 200-300мм. Наклоняемые Бинокуляры 0-180° увеличение 12x Увеличение: 0.4X,0.6X,1.0X,1.6X,2.5X Full HD 1920х1080p ССD Фото / Видео камера Светодиодный LED источник света 40W-90 000 LUX

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

Dodaj komentarz:
 

Musia Kacper Ring Busko-Zdrj vs obas Kacper Kszo Ostrowiec


Odslon: 1699
Data dodania: 2018-08-24 / rdo: Ponidzie.TV

Budzisz Dawid Skalnik Wisniwka vs Lubarski Kacper RKS d


Odslon: 867
Data dodania: 2018-08-24 / rdo: Ponidzie.TV

Nowak Patryk RKS d vs Cerazy Gabriel BMUKS RING Busko Zdrj


Odslon: 861
Data dodania: 2018-08-24 / rdo: Ponidzie.TV

Tsaturnian Gaik –Skalnik Winiwka vs Pirkowski Kacper Tiger Tarnw


Odslon: 528
Data dodania: 2018-08-24 / rdo: Ponidzie.TV

II PIKNIK HISTORYCZNY - Inscenizacja Powstania Warszawskiego


Odslon: 1413
Data dodania: 2018-08-23 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 12 sierpnia 2018 roku w Busku-Zdroju odbya si II edycja Pikniku Historycznego. Organizatorem wydarzenia byo Buskie Stowarzyszenie Pro Memoria.

Rzdowa dotacja dla buskiego Szpitala


Odslon: 2696
Data dodania: 2018-08-20 / rdo: Ponidzie.TV

W Szpitalu Powiatowym w Busku - Zdroju podpisano umow na dofinansowanie zakupu karetki typu (P). Inicjatorem przekazania rzdowej dotacji w kwocie 100 tysicy zotych jest Micha Cielak – Pose na Sejm RP.

Wojewoda z wizyt w gospodarstwach poszkodowanych klsk suszy


Odslon: 3517
Data dodania: 2018-08-17 / rdo: Ponidzie.TV

W rod na zaproszenie posa Michaa Cielaka gospodarstwa poszkodowane przez susz odwiedzia Wojewoda witokrzyski Agata Wojtyszek.

Nowa siedziba dla buskiej budowlanki


Odslon: 1640
Data dodania: 2018-08-17 / rdo: Ponidzie.TV

Inwestycja edukacyjna powiatu w Busku-Zdroju. Nowa siedziba dla buskiej „budowlanki” da komfortowe warunki dla dzieci i nauczycieli.

I Memoria Bokserski im. Jzefa Grudnia: Zamojski Radosaw vs Surma Jakub


Odslon: 1796
Data dodania: 2018-08-14 / rdo: Ponidzie.TV

I Memoria Bokserski im. Jzefa Grudnia: Koch Mariusz vs Kiwior Maciej


Odslon: 1625
Data dodania: 2018-08-10 / rdo: Ponidzie.TV

Festyn Rodzinny w Szacu


Odslon: 1369
Data dodania: 2018-08-10 / rdo: Ponidzie.TV

W tym roku, gwnie za spraw Stowarzyszenia Mionikw Szaca lipcowe wito Szaca jakim jest odpust w parafii Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny, byo obchodzone przez trzy dni i zostao poczone z obchodami 100- lecia odzyskania przez Polsk niepodlegoci.

I Memoria Bokserski im. Jzefa Grudnia: Kielar Maciej vs Pokusa Damian


Odslon: 884
Data dodania: 2018-08-09 / rdo: Ponidzie.TV

Waga 75 kg SENIOR: 3:0 wygrywa Kielar Maciej BMUKS RING Busko Zdrj vs Pokusa Damian Boks Opoczno.

37. Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasn Gr


Odslon: 2090
Data dodania: 2018-08-06 / rdo: Ponidzie.TV

6 sierpnia punktualnie o 6.00 rano po mszy witej w bazylice w Wilicy Biskup Ordynariusz Diecezji Kieleckiej Jan Piotrowski wyprowadzi 37. Kieleck Piesz Pielgrzymk na Jasn Gr.

Amen AdoraMus Emigranci Najwyszemu


Odslon: 2030
Data dodania: 2018-07-28 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 29 lipca 2018 roku o godz. 15.00 w kociele w. Brata Alberta w Busku-Zdroju odbdzie si Wielki Koncert "Amen AdoraMus Emigranci Najwyszemu" najwikszego polskiego zespou pop gospel w Wielkiej Brytanii. Wystpi Solici, chr i orkiestra.

Dotacja rzdowa dla piczowskiego szpitala


Odslon: 1148
Data dodania: 2018-07-25 / rdo: Ponidzie.TV

Piczowski szpital powiatowy otrzyma dotacj z budetu pastwa, na doposaenie bloku operacyjnego i oddziau chirurgicznego, w kwocie 100 tysicy zotych.

Konferencja prasowa Polska Seniora


Odslon: 779
Data dodania: 2018-07-25 / rdo: Ponidzie.TV

W rod, 25 lipca 2018 roku przed buskim Sanatorium "Marconi", odbya si konferencja prasowa "Polska Seniora", dotyczca projektu Platformy Obywatelskiej, stanowicego ofert programow oraz akcje profilaktyczne dla seniorw.

Turniej Sotysw w Zwierzycu


Odslon: 3502
Data dodania: 2018-07-10 / rdo:

W sobot, 7 lipca 2018 roku w Zwierzycu, koo Buska-Zdroju odby si II Turniej Sotysw. Bya rywalizacja i dobra zabawa.

Protest przeciw reformom sdownictwa w Busku-Zdroju


Odslon: 2373
Data dodania: 2018-07-04 / rdo: Ponidzie.TV

We wtorek wieczorem przed budynkiem Sdu Rejonowego w Busku-Zdroju, zebrao si spora grupa osb, by zaprotestowa przeciwko reformie sdownictwa w obecnym ksztacie, co wedug protestujcych, jest niszczeniem polskiego sdownictwa. W demonstracji wzi udzia byy prezes Trybunau Konstytucyjnego Jerzy Stpie.

Po 13 latach do Buska-Zdroju przyjecha pocig


Odslon: 2164
Data dodania: 2018-07-03 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, punktualnie o godzinie 11.04 z peronu III na stacji Kielce, w swj pierwszy kurs wyruszy "Pocig do Zdroju" relacji Kielce - Busko-Zdrj.

Pokaz kulinarny Karola Okrasy i Natalii Padzior w Busku-Zdroju


Odslon: 3067
Data dodania: 2018-06-30 / rdo: Ponidzie.TV

Na buskim Rynku odby si Pokaz Kulinarny w wykonaniu Karola Okrasy i Natalii Padzior - zwyciczyni I edycji Programu "MasterChef Junior."

Piciotysiczny Rowerek Marze


Odslon: 879
Data dodania: 2018-06-29 / rdo:

W dniu 28 czerwca 2018 roku w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepenosprawnych na Grce zostao przekazane 6 rowerkw rehabilitacyjnych trjkoowych dzieciom specjalnej troski, a ostatni nosi Numer 5-tysicy.

Dzie Mamy i Taty w Przedszkolu 'Bajkowe Wzgrze'


Odslon: 1329
Data dodania: 2018-06-27 / rdo: Ponidzie.TV

"Mama i Tata - najpikniejsze sowa wiata" pod takim hasem odby si tegoroczny Dzie Mamy i Taty w Niepublicznym Przedszkolu "Bajkowe Wzgrze" w Mikuowicach.

Ognisko na Zjedzie Absolwentw I LO im. T. Kociuszki w Busku-Zdroju - okiem drona


Odslon: 6546
Data dodania: 2018-06-16 / rdo: Ponidzie.TV

Dzie Mamy i Taty u przedszkolakw z Przedszkola Nr 3


Odslon: 1817
Data dodania: 2018-06-15 / rdo: Ponidzie.TV

Jak co roku, w pikny majowy dzie, przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju witoway Dzie Mamy i Taty.

Busko-Zdrj: Mini Mundial 2018 - inauguracja


Odslon: 4548
Data dodania: 2018-06-06 / rdo:

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorzdowe Busko-Zdrj" gorco zaprasza na MINI MUNDIAL 2018 - mistrzostwa pikarskie szk podstawowych z terenu gminy Busko-Zdrj i Powiatu Buskiego.

Otwarcie boisk sportowych w Busku-Zdroju


Odslon: 6663
Data dodania: 2018-05-14 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 11 maja 2018 roku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju, odbyo si uroczyste otwarcie obiektw sportowych.

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych Szaniec 2018


Odslon: 3260
Data dodania: 2018-05-07 / rdo: Ponidzie.TV

III witokrzyskie Rozpoczcie Sezonu Motocyklowego


Odslon: 1803
Data dodania: 2018-05-05 / rdo:

Blisko 5 tys. mionikw jednoladw - motocyklistw z caej Polski i z zagranicy, przybyo na III witokrzyskie rozpoczcie sezonu motocyklowego.

155. rocznica Bitwy pod Grochowiskami


Odslon: 1765
Data dodania: 2018-04-30 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 17 marca 2018 roku odbyy si uroczyste obchody 155. rocznicy powstania styczniowego pod pomnikiem upamitniajcym powstacw we wsi Grochowiska.

Wizyta politykw Platformy Obywatelskiej w Busku-Zdroju


Odslon: 6613
Data dodania: 2018-04-25 / rdo:

W dniu 18 kwietnia 2018 r. na zaproszenie Szefa buskich struktur Platformy Obywatelskiej Andrzeja Zocha do Buska-Zdroju przyjechali wani politycy tej partii.

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry