busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 64904

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (66)
     

-LarryOrast (2020-10-15 12:03:36)

Микроскоп Стоматологический WRAYMER MS-1500D Производство Япония. Максимальная комплектация. VARIO Фокус 200-300мм. Наклоняемые Бинокуляры 0-180° увеличение 12x Увеличение: 0.4X,0.6X,1.0X,1.6X,2.5X Full HD 1920х1080p ССD Фото / Видео камера Светодиодный LED источник света 40W-90 000 LUX

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

Dodaj komentarz:
 

Most na Wile poczy witokrzyskie z Maopolskim


Odslon: 3269
Data dodania: 2018-04-16 / rdo: Ponidzie.TV

Podczas spotkania na granicy wojewdztw maopolskiego i witokrzyskiego, odbyo si symboliczne przekazanie umowy na budow mostu na Wile, ktry zastpi obecn przepraw promow. Koszt inwestycji wyniesie blisko 54 mln z.

XIV Powiatowe Targi Edukacyjne 2018 w Busku-Zdroju


Odslon: 3819
Data dodania: 2018-04-06 / rdo: Ponidzie.TV

W I Liceum Oglnoksztaccego im. Tadeusza Kociuszki w Busku - Zdroju zorganizowano kolejn edycj Powiatowych Targw Edukacyjnych.

Ksztacimy Ku Przyszoci, czyli Dni Otwarte w buskim Orodku


Odslon: 3210
Data dodania: 2018-03-30 / rdo: Ponidzie.TV

W marcu miaa miejsce druga edycja Dni Otwartych w SOSW dla Niepenosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju pod hasem: "Ksztacenie ku przyszoci".

Kiermasz witeczny w Busku-Zdroju


Odslon: 1212
Data dodania: 2018-03-29 / rdo: Ponidzie.TV

Tradycj w Busku-Zdroju sta si coroczny, odbywajcy si tydzie przed Wielkanoc witeczny kiermasz na Rynku.

Bogusawa Majcherczak Buskowianinem Roku 2017


Odslon: 3672
Data dodania: 2018-03-27 / rdo:

Bogusawa Majcherczak Buskowianinem Roku 2017!. Wyrnienia: 1. Dariusz Florek i Krzysztof Florek, Gospodarstwo Ogrodnicze „Florek” s.c. i Kapela „Buskowianie” imienia Mariana Bieka

Motocyklici powitali wiosn


Odslon: 1250
Data dodania: 2018-03-27 / rdo:

W niedzielne przedpoudnie dopisaa pogoda. Motocyklici tradycyjnie jak od wielu lat, licznie przyjechali na zalew "Andrzejwka" poegna zim i przywita wiosn.

Konwencja programowa PSL


Odslon: 1531
Data dodania: 2018-03-27 / rdo: Ponidzie.TV

W minion sobot, 24 marca 2018 roku zorganizowano powiatow konwencj programow Polskiego Stronnictwa Ludowego.

VII Festiwal Piki Rcznej Dziewczt i Chopcw Szk Gimnazjalnych


Odslon: 2887
Data dodania: 2018-03-23 / rdo: Ponidzie.TV

Na obiekcie Powiatowego Midzyszkolnego Orodka Sportowego w Busku-Zdroju, rozegrany zosta VII Festiwal Piki Rcznej Dziewczt i Chopcw Szk Gimnazjalnych organizowany przez Zesp Szk Technicznych i Oglnoksztaccych im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju.

Oglnopolski Turniej w Gimnastycznym Trjboju Sprawnociowym w Zotej - Cz 1 i 2


Odslon: 7423
Data dodania: 2018-03-07 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 3 marca w hali sportowej w Zotej odbya si X jubileuszowa edycja Oglnopolskiego Turnieju w Gimnastycznym Trjboju Sprawnociowym o Puchar Wjta Gminy Zota.

Bal Gimnazjalny 2018: Samorzdowe Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju - Polonez


Odslon: 4552
Data dodania: 2018-02-28 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 9 lutego 2018 roku odby si bal gimnazjalny trzecioklasistw Samorzdowego Gimnazjum nr 1 w Busku Zdroju.

Bal Gimnazjalny 2018: Samorzdowe Gimnazjum nr 2 - Polonez


Odslon: 2306
Data dodania: 2018-02-26 / rdo: Ponidzie.TV

W czwartek, 8 lutego 2018 roku odby si bal gimnazjalny trzecioklasistw Samorzdowego Gimnazjum nr 2 w Busku-Zdroju.

Studniwki 2018: LO im. H. Kotaja w Piczowie - Cz 1


Odslon: 7091
Data dodania: 2018-02-24 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 10 lutego na swojej studniwce bawili si uczniowie Liceum Oglnoksztaccego im. Hugona Kotaja w Piczowie.

Studniwka 2018: ZSZ im. S. Staszica w Piczowie - Polonez


Odslon: 1875
Data dodania: 2018-02-23 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 10 lutego, we Wrocieryu na balu studniwkowym bawili si uczniowie Zespou Szk Zawodowych im. Stanisawa Staszica.

Charytatywny turniej szachowy w Busku-Zdroju


Odslon: 921
Data dodania: 2018-02-22 / rdo: Ponidzie.TV

3 lutego 2018 r. sobota rano, wolontariusze buskiej "Budowlanki", czyli Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Busku-Zdroju, wraz z opiekunami dogrywaj ostatnie szczegy imprezy szachowej.

II Liga Futsalu: Maxfarbex Busko Zdrj – BSF ABJ Bchnia


Odslon: 2253
Data dodania: 2018-02-20 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 18 lutego w ramach II Ligi Futsalu do buskiej hali przyjechaa druyna BSF ABJ Bochnia. Nietypowo bo o godzinie 14.00 stanli do walki z Maxfarbexem Busko-Zdrj.

Studniwka 2018: ZST-I w Busku-Zdroju - Polonez


Odslon: 1487
Data dodania: 2018-02-19 / rdo: Ponidzie.TV

Sezon studniwkowy dobieg koca. Jako ostatni, w powiecie buskim na balu bawili si uczniowie Zespou Szk Techniczno-Informatycznych.

Studniwka 2018: ZDZ w Busku-Zdroju


Odslon: 1278
Data dodania: 2018-02-16 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 3 lutego w Dworku Soplicowo na swojej studniwce bawili si uczniowie buskiego Zakadu Doskonalenia Zawodowego.

Spotkanie z Posem i dyrektorem UP dotyczce zatrudniania obcokrajowcw


Odslon: 907
Data dodania: 2018-02-14 / rdo: Ponidzie.TV

W rod, w Busku-Zdroju odbyo si spotkanie z dyrektorem Urzdu Pracy Marianem Szostakiem oraz Posem na Sejm RP Michaem Cielakiem, dotyczce nowych przepisw w zatrudnianiu obcokrajowcw.

Studniwka 2018: ZSTI w Busku-Zdroju. Cz 1


Odslon: 4561
Data dodania: 2018-02-10 / rdo: Ponidzie.TV

Zesp Szk Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju

Studniwka 2018 w ZSP nr 2 w Jdrzejowie. Cz 2


Odslon: 4145
Data dodania: 2018-02-09 / rdo: Ponidzie.TV

Zobacz jak na studniwce bawili si Uczniowie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w "Ranym Dworku" koo Jdrzejowa.

Odbir inwestycji w Zbludowicach


Odslon: 1279
Data dodania: 2018-02-07 / rdo:

Zakoczya si realizacja zadania pn. "Przebudowa DW 973 Busko-Zdrj - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budow chodnika". W uroczystym odbiorze inwestycji w Zbludowicach wzi udzia marszaek Adam Jarubas.

Studniwka 2018 w ZSP nr 2 w Jdrzejowie. Cz 1


Odslon: 5259
Data dodania: 2018-02-07 / rdo:

Uczniowie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" swoj studniwk zorganizowali w "Ranym Dworku", koo Jdrzejowa. Zapraszamy do obejrzenia obszernej relacji.

Jubileuszowy XV Bal Dobroczynny


Odslon: 2644
Data dodania: 2018-02-06 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 3 lutego w Restauracji "Krlewska" w Broninie, odby si Jubileuszowy XV Bal Dobroczynny.

Bal Gimnazjalny 2018: SG w Zbludowicach - Polonez


Odslon: 2334
Data dodania: 2018-02-05 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 3 lutego w Samorzdowym Gimnazjum w Zespole Placwek Owiatowych w Zbludowicach, odby si Bal Gimnazjalny.

Studniwki 2018: ZDZ w Busku-Zdroju


Odslon: 3450
Data dodania: 2018-02-03 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 3 lutego w Dworku Soplicowo na swojej studniwce bawili si uczniowie buskiego Zakadu Doskonalenia Zawodowego.

Mistrzowie Futsalu - Turniej Charytatywny w Piczowie


Odslon: 1473
Data dodania: 2018-02-03 / rdo: Ponidzie.TV

W hali widowiskowo-sportowej w Piczowie, odby si turniej charytatywny w pice halowej. Pienidze zebrane podczas turnieju w caoci zostan przeznaczona dla Stasia Walkiewicza.

Studniwka 2018: ZSP nr 1 im. M. Kopernika w Busku-Zdroju - Cz oficjalna


Odslon: 2959
Data dodania: 2018-02-01 / rdo: Ponidzie.TV

Po raz kolejny uczniowie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikoaja Kopernika w Busku-Zdroju, swoj Studniwk zorganizowali w Paacu w Konarach.

Studniwka 2018: ZSTiO w Busku-Zdroju - Zabawa


Odslon: 3178
Data dodania: 2018-01-31 / rdo: Ponidzie.TV

Dworek Soplicowo w Busku-Zdroju by miejscem tegorocznego balu studniwkowego Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych, popularnej buskiej budowlanki jaki odby si 27 stycznia br.

Studniwka 2018: LO w Wodzisawiu


Odslon: 1384
Data dodania: 2018-01-31 / rdo: Ponidzie.TV

Maturzyci Liceum Oglnoksztacce im. Marii Konopnickiej w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w Wodzisawiu bawili si na swojej studniwce w sobotni wieczr.

Studniwka 2018: ZSP nr 1 im. M. Kopernika w Busku-Zdroju - Polonez


Odslon: 3318
Data dodania: 2018-01-30 / rdo: Ponidzie.TV

Po raz kolejny uczniowie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikoaja Kopernika w Busku-Zdroju, swoj Studniwk zorganizowali w Paacu w Konarach.

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry