busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 64903

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (66)
     

-LarryOrast (2020-10-15 12:03:36)

Микроскоп Стоматологический WRAYMER MS-1500D Производство Япония. Максимальная комплектация. VARIO Фокус 200-300мм. Наклоняемые Бинокуляры 0-180° увеличение 12x Увеличение: 0.4X,0.6X,1.0X,1.6X,2.5X Full HD 1920х1080p ССD Фото / Видео камера Светодиодный LED источник света 40W-90 000 LUX

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

Dodaj komentarz:
 

Studniwka 2018: ZSCKP w Krzelowie. Cz 2. Zabawa


Odslon: 1216
Data dodania: 2018-01-30 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 20 stycznia swj bal studniwkowy mieli uczniowie Zespou Szk Centrum Ksztacenia Praktycznego im. M. Rataja w Krzelowie.

Studniwka 2018: ZSTiO w Busku-Zdroju - POLONEZ


Odslon: 1898
Data dodania: 2018-01-30 / rdo: Ponidzie.TV

Dworek Soplicowo w Busku-Zdroju by miejscem tegorocznego balu studniwkowego Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych, popularnej buskiej budowlanki jaki odby si 27 stycznia br.

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju (26.01.2018r.)


Odslon: 5312
Data dodania: 2018-01-29 / rdo: Ponidzie.TV

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju odbya si 26 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

Studniwki 2018: ZSCKP w Krzelowie. Polonez i cz oficjalna


Odslon: 4798
Data dodania: 2018-01-27 / rdo: Ponidzie.TV

Kolejne Studniwki za nami. W sobot, 20 stycznia swj bal studniwkowy mieli uczniowie Zespou Szk Centrum Ksztacenia Praktycznego im. M. Rataja w Krzelowie.

Studniwka 2018: ZSP nr 1 im. M. Kopernika w Busku-Zdroju


Odslon: 4370
Data dodania: 2018-01-27 / rdo: Ponidzie.TV

Studniwka 2018: ZSTiO w Busku-Zdroju


Odslon: 2921
Data dodania: 2018-01-27 / rdo: Ponidzie.TV

Dworek Soplicowo w Busku-Zdroju by miejscem tegorocznego balu studniwkowego Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych, popularnej buskiej budowlanki jaki odby si 27 stycznia br.

Studniwka 2018: ZSP nr 1 w Jdrzejowie - Zabawa Cz. 1


Odslon: 1606
Data dodania: 2018-01-26 / rdo: Ponidzie.TV

Jako pierwsi na Ponidziu swj bal maturalny mieli uczniowie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisawa Konarskiego w Jdrzejowie.

Studniwka 2018: ZSP nr 1 w Jdrzejowie - Zabawa Cz. 2


Odslon: 903
Data dodania: 2018-01-26 / rdo: Ponidzie.TV

Jako pierwsi na Ponidziu swj bal maturalny mieli uczniowie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisawa Konarskiego w Jdrzejowie.

Studniwka 2018: I LO w Busku-Zdroju - Cz oficjalna


Odslon: 2517
Data dodania: 2018-01-25 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, swj bal studniwkowy mieli uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego im. Tadeusza Kociuszki w Busku-Zdroju.

Studniwka 2018: I LO w Busku-Zdroju - Polonez


Odslon: 5550
Data dodania: 2018-01-22 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, swj bal studniwkowy mieli uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego im. Tadeusza Kociuszki w Busku-Zdroju.

Studniwka 2018: I LO w Busku-Zdroju


Odslon: 6331
Data dodania: 2018-01-20 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, swj bal studniwkowy mieli uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego im. Tadeusza Kociuszki w Busku-Zdroju

Studniwka 2018: LO im. Reja w Jdrzejowie - Wybory Miss i Mistera


Odslon: 2102
Data dodania: 2018-01-19 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, swj bal studniwkowy mieli uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego im. Mikoaja Reja w Jdrzejowie.

Studniwka 2018: LO im. Reja w Jdrzejowie - Polonez 2


Odslon: 2000
Data dodania: 2018-01-17 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, swj bal studniwkowy mieli uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego im. Mikoaja Reja w Jdrzejowie.

Studniwka 2018: LO im. Reja w Jdrzejowie - Polonez 1


Odslon: 1762
Data dodania: 2018-01-16 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, swj bal studniwkowy mieli uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego im. Mikoaja Reja w Jdrzejowie.

Orszak Trzech Krli w Busku-Zdroju


Odslon: 969
Data dodania: 2018-01-16 / rdo: Ponidzie.TV

W uroczysto Objawienia Paskiego ulicami naszego miasta przeszed Orszak Trzech Krli, pod hasem "Bg jest dla wszystkich".

VII kolejka PLF: Agro-Farmer Piestrzec vs Skorzw


Odslon: 1721
Data dodania: 2018-01-15 / rdo: Ponidzie.TV

VII kolejka PLF: Agro-Farmer Piestrzec vs Skorzw 3 - 6

VII kolejka PLF: LO Piczw vs Domex-Piczw


Odslon: 1138
Data dodania: 2018-01-15 / rdo: Ponidzie.TV

VII kolejka PLF: LO Piczw vs Domex-Piczw 3 - 9

Studniwka 2018: LO im. Reja w Jdrzejowie


Odslon: 2800
Data dodania: 2018-01-13 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, swj bal studniwkowy mieli uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego im. Mikoaja Reja w Jdrzejowie.

Studniwka 2018: ZSP nr 1 w Jdrzejowie - Polonez 3a, 3b


Odslon: 1673
Data dodania: 2018-01-12 / rdo: Ponidzie.TV

Jako pierwsi na Ponidziu swj bal maturalny mieli uczniowie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisawa Konarskiego w Jdrzejowie.

Jaseka w Jzykowej Akademii Przedszkolaka


Odslon: 1473
Data dodania: 2018-01-10 / rdo: Ponidzie.TV

W sali widowiskowej Buskiego Samorzdowego Centrum Kultury, odbyo si niezwyke przedstawienie Jasekowe w wykonaniu przedszkolakw z Jzykowej Akademii Przedszkolaka.

SPOT - By wiadom kobiet - CO


Odslon: 2351
Data dodania: 2018-01-10 / rdo:

"By wiadom kobiet - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez dziaania zachcajce kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do bada profilaktycznych”, realizowany przez witokrzyskie Centrum Onkologii.

Studniwka 2018: ZSP nr 1 w Jdrzejowie - Polonez 3c, 4l


Odslon: 1763
Data dodania: 2018-01-09 / rdo: Ponidzie.TV

Jako pierwsi na Ponidziu swj bal maturalny mieli uczniowie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisawa Konarskiego w Jdrzejowie.

Studniwka 2018: ZSP nr 1 w Jdrzejowie - Polonez 4er, 4h, 4i


Odslon: 1079
Data dodania: 2018-01-09 / rdo: Ponidzie.TV

Jako pierwsi na Ponidziu swj bal maturalny mieli uczniowie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisawa Konarskiego w Jdrzejowie.

Studniwka 2018: ZSP nr 1 w Jdrzejowie - Polonez


Odslon: 2282
Data dodania: 2018-01-08 / rdo: Ponidzie.TV

Jako pierwsi na Ponidziu swj bal maturalny mieli uczniowie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisawa Konarskiego w Jdrzejowie.

Studniwka 2018: ZSP nr 1 w Jdrzejowie - Wybory Miss i Mistera


Odslon: 923
Data dodania: 2018-01-08 / rdo: Ponidzie.TV

Jako pierwsi na Ponidziu swj bal maturalny mieli uczniowie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisawa Konarskiego w Jdrzejowie.

Studniwka 2018: ZSP nr 1 w Jdrzejowie


Odslon: 3293
Data dodania: 2018-01-06 / rdo: Ponidzie.TV

Jako pierwsi na Ponidziu swj bal maturalny mieli uczniowie Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisawa Konarskiego w Jdrzejowie.

VI kolejka Piczowskiego Futsalu: Eko Dom vs LO Piczw


Odslon: 1596
Data dodania: 2018-01-04 / rdo: Ponidzie.TV

SPOT - By wiadom kobiet - CO


Odslon: 670
Data dodania: 2018-01-04 / rdo:

"By wiadom kobiet - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez dziaania zachcajce kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do bada profilaktycznych”, realizowany przez witokrzyskie Centrum Onkologii.

V kolejka Piczowskiego Futsalu: Eko Dom vs Agro Farmer Piestrzec


Odslon: 1302
Data dodania: 2018-01-03 / rdo: Ponidzie.TV

V kolejka Piczowskiego Futsalu: Domex Piczw vs Skorzw


Odslon: 895
Data dodania: 2018-01-03 / rdo: Ponidzie.TV

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry