busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 64901

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (66)
     

-LarryOrast (2020-10-15 12:03:36)

Микроскоп Стоматологический WRAYMER MS-1500D Производство Япония. Максимальная комплектация. VARIO Фокус 200-300мм. Наклоняемые Бинокуляры 0-180° увеличение 12x Увеличение: 0.4X,0.6X,1.0X,1.6X,2.5X Full HD 1920х1080p ССD Фото / Видео камера Светодиодный LED источник света 40W-90 000 LUX

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

Dodaj komentarz:
 

VI kolejka Piczowskiego Futsalu: Stars vs Skorzw


Odslon: 802
Data dodania: 2018-01-03 / rdo: Ponidzie.TV

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Cz 2


Odslon: 4493
Data dodania: 2017-12-29 / rdo: Ponidzie.TV

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Cz 1


Odslon: 1253
Data dodania: 2017-12-29 / rdo: Ponidzie.TV

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju


Odslon: 1275
Data dodania: 2017-12-29 / rdo: Ponidzie.TV

29 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, odbya si XXXIII Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

XV Festiwal Stow Wigilijnycch w buskim mechaniku


Odslon: 4032
Data dodania: 2017-12-21 / rdo: Ponidzie.TV

We wtorek, 19 grudnia 2017 roku w Zespole Szk Techniczno-Informatycznych odbya si 15 edycja Festiwalu Stow Wigilijnych.

XXXII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju


Odslon: 1850
Data dodania: 2017-12-19 / rdo: Ponidzie.TV

W dniu 8 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju odbya si XXXII Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju


Odslon: 2663
Data dodania: 2017-12-19 / rdo:

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, sprawy rne i wolne wnioski.

IV kolejka Piczowskiego Futsalu: LO Piczw – Skorzw 3:3


Odslon: 801
Data dodania: 2017-12-19 / rdo:

IV kolejka Piczowskiego Futsalu: Domex Piczw vs Stars 12:1 (7:0)


Odslon: 614
Data dodania: 2017-12-19 / rdo:

IV kolejka Piczowskiego Futsalu: Agro Farmer vs LO Piczw 2:1 (0:0)


Odslon: 635
Data dodania: 2017-12-19 / rdo:

IV kolejka Piczowskiego Futsalu: Skorzw vs Eko-Dom 3:8 (0:1)


Odslon: 684
Data dodania: 2017-12-19 / rdo: Ponidzie.TV

Piczowska Liga Firm - 9 kolejka: Urzd Miejski - KP PSP Piczw


Odslon: 899
Data dodania: 2017-12-18 / rdo: Ponidzie.TV

Piczowska Liga Firm - 9 kolejka: Urzd Miejski - KP PSP Piczw 1:2

Piczowska Liga Firm - 9 kolejka: Siniat - Regesta


Odslon: 581
Data dodania: 2017-12-18 / rdo: Ponidzie.TV

Piczowska Liga Firm - 9 kolejka: Siniat - Regesta 4:1

Kiermasz witeczny w Busku-Zdroju


Odslon: 1731
Data dodania: 2017-12-16 / rdo: Ponidzie.TV

Mieszkacy naszego miasta oraz kuracjusze mieli okazj zrobi przedwiteczne zakupy na buskimi Rynku, gdzie odby si Kiermasz witeczny.

Piczowska Liga Futsalu: Agro-Farmer Piestrzec vs Stars


Odslon: 1121
Data dodania: 2017-12-15 / rdo: Ponidzie.TV

Piczowska Liga Futsalu: Agro-Farmer Piestrzec vs Stars - 4:2

Piczowska Liga Futsalu: Domex vs Eko-Dom


Odslon: 815
Data dodania: 2017-12-15 / rdo: Ponidzie.TV

Piczowska Liga Futsalu: Domex vs Eko-Dom 8:4 (5:2)

Spotkanie z Magorzat Erlich-Smurzysk Dyrektor OR ARiMR w Kielcach


Odslon: 1632
Data dodania: 2017-12-14 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek w Cechu Rzemios Rnych w Busku-Zdroju odbyo si spotkanie z Magorzat Erlich-Smurzysk dyrektorem OR ARiMR w Kielcach z rolnikami z gminy Busko-Zdrj. Debat poprowadzi Grzegorz Jankowski kierownik BP z Buska-Zdroju.

Mistrz wiata Jarosaw Olech w 'Bodymaniaku'


Odslon: 1172
Data dodania: 2017-12-14 / rdo: Ponidzie.TV

We wtorek, 5 grudnia w buskim "Bodymaniaku", odbyo si wyjtkowe spotkanie z Jarosawem Olechem wielokrotnym Mistrzem wiata w Trjboju Siowym.

HLB Buskowianka - SPR Grunwald Ruda lska


Odslon: 3237
Data dodania: 2017-12-06 / rdo: Ponidzie.TV

MAXFARBEX Busko Zdrj - AZS UEK Krakw


Odslon: 964
Data dodania: 2017-12-06 / rdo: Ponidzie.TV

Druga kolejka Piczowskiego Futsalu: Eko-Dom - Stars


Odslon: 1112
Data dodania: 2017-12-05 / rdo:

II kolejka Piczowskiego Futsalu: Skorzw - Agro-Farmer Piestrzec


Odslon: 911
Data dodania: 2017-12-05 / rdo:

II kolejka Piczowskiego Futsalu: LO Piczw - Domex


Odslon: 760
Data dodania: 2017-12-05 / rdo:

Piczowski Futsal: Skorzw vs. Stars - 4:7 (3:1)


Odslon: 1120
Data dodania: 2017-11-28 / rdo:

Piczowski Futsal: Agro-Farmer Piestrzec vs Domex - 2:10 (2:5)


Odslon: 993
Data dodania: 2017-11-28 / rdo: Ponidzie.TV

Piczowski Futsal: LO Piczw vs. Eko-Dom - 1:2 (0:0)


Odslon: 818
Data dodania: 2017-11-28 / rdo:

Maxfarbex Busko-Zdrj vs BSF ABJ Bochnia


Odslon: 890
Data dodania: 2017-11-27 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek rozegrano kolejn kolejk II ligi futsalu. O godz. 19:30 w Busku-Zdroju miejscowy Maxfarbex zagra z BSF-em ABJ Bochnia.

Derby Ponidzia dla MKS


Odslon: 3391
Data dodania: 2017-11-21 / rdo:

W niedziel na stadionie MKS ZDRJ przy ul. Kusociskiego rozegrany zosta mecz dwch druyn z Ponidzia: MKS ZDRJ Busko-Zdrj - NIDA Piczw. Pikarze gospodarzy wygrali 2:0.

lubowanie klas pierwszych w buskim Mechaniku


Odslon: 1429
Data dodania: 2017-11-20 / rdo: Ponidzie.TV

10 listopada 2017 r. w buskim Mechaniku, odbyo si uroczyste lubowanie 140 uczniw klas pierwszych, poczone z obchodami wita Niepodlegoci.

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry