busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 64897

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (66)
     

-LarryOrast (2020-10-15 12:03:36)

Микроскоп Стоматологический WRAYMER MS-1500D Производство Япония. Максимальная комплектация. VARIO Фокус 200-300мм. Наклоняемые Бинокуляры 0-180° увеличение 12x Увеличение: 0.4X,0.6X,1.0X,1.6X,2.5X Full HD 1920х1080p ССD Фото / Видео камера Светодиодный LED источник света 40W-90 000 LUX

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

Dodaj komentarz:
 

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Chmurski Alan vs Skoczyski Remigiusz


Odslon: 12124
Data dodania: 2017-06-27 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Tryba Szymon vs Otworowski Tomasz


Odslon: 1556
Data dodania: 2017-06-27 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Kubicki David vs Chajzer Kuba


Odslon: 1639
Data dodania: 2017-06-27 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Surowiec Daniel vs Surma Jakub


Odslon: 1676
Data dodania: 2017-06-27 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Kary Sebastian vs Ahmad Adrian


Odslon: 1176
Data dodania: 2017-06-27 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Koek Marcin vs Al. Naser Adnan


Odslon: 1158
Data dodania: 2017-06-27 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Ogoza Krzysztof vs Koton Andrzej


Odslon: 1096
Data dodania: 2017-06-27 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Ptak Sebastian vs. wirze Mateusz


Odslon: 1596
Data dodania: 2017-06-26 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Kowalik Mikoaj vs Staro Daniel


Odslon: 1199
Data dodania: 2017-06-26 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Brazdys Robert vs Zawrza Daniel


Odslon: 1247
Data dodania: 2017-06-26 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Wojtczak Dominik vs Stpur Dawid


Odslon: 839
Data dodania: 2017-06-26 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Nowak Patryk vs. Zomkowski Dawid


Odslon: 8789
Data dodania: 2017-06-26 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Szmyd Szczepan vs Guliski Kamil


Odslon: 750
Data dodania: 2017-06-26 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Orze Albert vs. Dabaghyan Arman


Odslon: 1051
Data dodania: 2017-06-26 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Chyliski Kacper vs. Oszczepalski Filip


Odslon: 772
Data dodania: 2017-06-26 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Ciureja Gracjan vs Dziwina Kuba


Odslon: 2226
Data dodania: 2017-06-21 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Kruk Sandra vs Biaas Ewa


Odslon: 1018
Data dodania: 2017-06-21 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Maka Ewelina vs Gajewska Natalia


Odslon: 958
Data dodania: 2017-06-21 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Krysztoforska Angelika vs Pluta Tatiana


Odslon: 994
Data dodania: 2017-06-21 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Moczydowski Jan vs Szczepaski Dorian


Odslon: 1187
Data dodania: 2017-06-21 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Paweczyk Micha vs. Matusiewicz Adrian


Odslon: 1302
Data dodania: 2017-06-20 / rdo: Ponidzie.TV

Gwardyjskie Mistrzostwa w Boksie 2017: Kielar Maciej vs. Szczepaniak ukasz


Odslon: 1000
Data dodania: 2017-06-20 / rdo: Ponidzie.TV

Dzie Straaka Ochotnika i XIX Wojewdzki Przegld Orkiestr OSP - Cz. 2


Odslon: 1496
Data dodania: 2017-06-19 / rdo: Ponidzie.TV

Busko-Zdrj byo w tym roku miejscem Wojewdzkich Obchodw Dnia Straaka Ochotnika. W ramach tego wita odby si XIX Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych Ochotniczych Stray Poarnych.

Dzie Straaka Ochotnika i XIX Wojewdzki Przegld Orkiestr OSP - Cz. 3


Odslon: 822
Data dodania: 2017-06-19 / rdo: Ponidzie.TV

Busko-Zdrj byo w tym roku miejscem Wojewdzkich Obchodw Dnia Straaka Ochotnika. W ramach tego wita odby si XIX Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych Ochotniczych Stray Poarnych.

Skutki ulewy w Gminie Busko-Zdrj


Odslon: 3241
Data dodania: 2017-06-17 / rdo: Ponidzie.TV

Ulewa, ktra przesza przez gmin Busko-Zdrj 16.06.2017r. wyrzdzia wiele szkd. Bylimy z kamer w kilku miejscach w gminie Busko.

Konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwoci


Odslon: 1915
Data dodania: 2017-06-16 / rdo: Ponidzie.TV

W rod, 14 czerwca 2017 roku, odbya si konferencja prasowa z udziaem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwoci.

Postaw na Rodzin w Broninie


Odslon: 1567
Data dodania: 2017-06-14 / rdo: Ponidzie.TV

W rod, 14 czerwca w Broninie na terenie Orodka Szkolno-Wychowawczego zorganizowano kolejn edycj festynu "Postaw na rodzin".

Od AKS do MKS - Gala 70-lecia Klubu Sportowego


Odslon: 1675
Data dodania: 2017-06-13 / rdo: Ponidzie.TV

Pod hasem 'Od AKS do MKS - 70 lat' witowano okrgy jubileusz buskiego Klubu Sportowego. Uroczysta Gala odbya si pod koniec maja.

Dzie Straaka Ochotnika i XIX Wojewdzki Przegld Orkiestr OSP - Cz. 1


Odslon: 1573
Data dodania: 2017-06-13 / rdo: Ponidzie.TV

Busko-Zdrj byo w tym roku miejscem Wojewdzkich Obchodw Dnia Straaka Ochotnika. W ramach tego wita odby si XIX Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych Ochotniczych Stray Poarnych.

Ponidziaski Konkurs Historyczny


Odslon: 1344
Data dodania: 2017-06-13 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot obya si ju IV edycja Ponidziaskiego Konkursu Historycznego, tym razem pod hasem: "Husaria Rzeczypospolitej - chluba i duma Polski oraz Litwy". Liczba uczestnikw tegorocznej edycji to niemal wier tysica uczestnikw.

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry